Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

zákazníků Dráčik

 

Informace Správce podle čl. 13

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

1.    Účel dokumentu

1.1.    Účelem tohoto dokumentu je poskytnout všem zákazníkům Dráčik informace o zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  - dále jen „Nařízení“.

1.2.    Tyto informace se vztahují na zpracování osobních údajů:

-       neregistrovaných zákazníků, kteří uskuteční nákup na e-shopu Dráčik, ev. prostřednictvím mobilní aplikace Dráčik,

-       registrovaných zákazníků, kteří jsou registrováni na e-shopu Dráčik,

-       členů věrnostního programu Dráčik – držitelů Pohádkové karty.

2.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE a pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

2.1.    Správcem osobních údajů pro registrované zákazníky a pro držitele Pohádkové karty je společnost Dráčik - DUVI SK s. r. o., se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 79245/B.

2.2.    Pro nákupy neregistrovaných zákazníků na www.dracik.cz je Správcem osobních údajů společnost Dráčik – DUVI CZ s. r. o., se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00  Praha 1, Česká republika, IČO: 24211567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189068. Pro nákupy neregistrovaných zákazníků na www.dracik.sk je Správcem osobních údajů společnost DRÁČIK – DIVI, s. r. o., se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 118 985, zapsaná u Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo:  72790/B.

2.3.    Kontaktní údaje Správce ve všech případech:

Email: gdpr@dracik.cz; Telefon: +421911456737

Poštovní adresa: Logistické centrum ProLogis, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, Slovenská republika.

 

2.4.    Pověřencem pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) je Lukáš Benci, email: gdpr@dracik.cz.

 

3.    Rozsah zpracovávaných osObních údajů

3.1.    Osobní údaje fyzických osob – zákazníků obchodů Dráčik (dále také jen „zákazníci“) se zpracovávají v rozsahu:

-       u neregistrovaných zákazníků jméno, příjmení, fakturační/doručovací adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupu,

-       u registrovaných zákazníků jméno, příjmení, fakturační/doručovací adresa, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, přihlašovací údaje a dále se zpracovávají údaje o nákupech zboží v prodejnách Dráčik, na webových stránkách Dráčik nebo o nákupech prostřednictvím Mobilní aplikace Dráčik,

-       u členů věrnostního programu Dráčik – držitelů Pohádkové karty jméno, příjmení, fakturační/doručovací adresa (zákazník výslovně souhlasí s využitím svých fakturačních údajů z objednávek pro účely vydání Pohádkové karty), e-mailová adresa, případně telefonní číslo, a k těmto údajům jsou dále přiřazovány údaje o nákupech zboží v prodejnách Dráčik, na webových stránkách Dráčik nebo prostřednictvím Mobilní aplikace Dráčik pomocí Pohádkové karty.

Pokud se zákazník rozhodne využívat Mobilní aplikaci Dráčik (dále také jen „Mobilní aplikace“) na svém mobilním zařízení, může Mobilní aplikace využívat některé funkce mobilního zařízení uživatele a získat tak přístup k osobním údajům uživatele. Konkrétně se jedná o tyto funkce:

a)    funkce polohovacího zařízení – pokud má uživatel na svém mobilním zařízení zapnutu funkci polohovacích služeb, bude Mobilní aplikace se souhlasem uživatele využívat lokalizační údaje mobilního zařízení pro účely vyhledání nejbližších prodejen Dráčik v okolí a navigace k nim; v Mobilní aplikaci lze zakázat přístup k datům z polohovacích služeb mobilního zařízení (v závislosti na vývojové verzi operačního systému, který mobilní zařízení uživatele využívá);

b)    funkce fotoaparátu – pokud je uživatel Mobilní aplikace držitelem věrnostní karty Dráčik – Pohádková karta, bude Mobilní aplikace využívat funkci fotoaparátu ke scanování čárového kódu věrnostní karty, pakliže se uživatel rozhodne prostřednictvím Mobilní aplikace uskutečnit nákup v obchodu Dráčik za pomoci své věrnostní karty; uživatel Mobilní aplikace má možnost provést nákup bez využití Mobilní aplikace v kterékoli prodejně Dráčik nebo na webových stránkách Dráčik a v takovém případě nebude funkce fotoaparátu využita;

c)    funkce hlášení chyb – pokud dojde v aplikaci k chybě (pádu), bude tato událost zaznamenána prostřednictvím služeb třetích osob v mobilním zařízení a data budou odeslána Poskytovateli Mobilní aplikace; tato data budou obsahovat informace o času, datu a poloze, typu zařízení, výrobci zařízení, modelu zařízení, verzi operačního systému, využití paměti.

Zároveň společnosti poskytující uživateli systémy a služby pro provoz jeho mobilního zařízení (Google, Apple, Microsoft atd.) získají přístup k informacím o využití Mobilní aplikace uživatelem.

Všechny shora uvedené osobní údaje zákazníků dále jen "Osobní údaje".

4.    Právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    Zákonným důvodem zpracování Vašich Osobních údajů je

4.1.1.  v případě neregistrovaných zákazníků, kteří uskutečnili nákup na e-shopu Dráčik, ev. prostřednictvím Mobilní aplikace:

o   splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a

o   splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

4.1.2.  v případě zákazníků registrovaných na e-shopu a v případě držitelů Pohádkové karty:

o   souhlas daný Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Osobní údaje se zpracovávají k účelu:

5.1.1.  u zákazníků, kteří provedli nákup na e-shopu Dráčik, ev. prostřednictvím Mobilní aplikace Dráčik, k účelu uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží a dále k účelu plnění zákonných povinností Správce (bez nutnosti souhlasu se zpracováním Osobních údajů), jakož i pro účely přímého marketingu a v případě souhlasu k využití emailové adresy k zasílání obchodních sdělení.

5.1.2.  u zákazníků registrovaných na e-shopu k účelu vedení Osobních údajů zákazníka v databázi registrovaných zákazníků obchodů Dráčik, zaslání přihlašovacích údajů, vedení údajů o nákupech registrovaného zákazníka uskutečněných v e-shopu Dráčik, v prodejnách Dráčik a prostřednictvím Mobilní aplikace, pokud ji zákazník má nainstalovánu, marketingové aktivity, evidenční a statistické účely.

5.1.3.  u členů věrnostního programu Dráčik – držitelů Pohádkové karty přidělení zákaznického čísla (čísla věrnostní Pohádkové karty) a vedení zákazníka jako člena věrnostního programu Dráčik – Pohádková karta, vedení údajů o nákupech pomocí Pohádkové karty uskutečněných v e-shopu Dráčik, v prodejnách Dráčik a prostřednictvím Mobilní aplikace, pokud ji zákazník má nainstalovánu, poskytování slev a výhod držitelům věrnostních karet, pořádání soutěží určených pro držitele věrnostních karet, zasílání katalogu poštou a jiné marketingové aktivity, evidenční a statistické účely.

5.1.4.  u uživatelů Mobilní aplikace k účelu využití funkcí Mobilní aplikace.

 

5.2.    Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

 

6.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.    Osobní údaje neregistrovaných zákazníků, které jsou zpracovávány pro splnění smlouvy a plnění zákonných povinností, budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění práv a závazků ze smlouvy o nákupu zboží a plnění zákonných povinností Správce z toho vyplývajících, a dále po dobu nutnou pro účely archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2.    Osobní údaje, které jsou zpracovávány o registrovaných zákaznících, jsou uchovávány na základě souhlasu a budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání souhlasu, který byl udělen na dobu 5 let od posledního nákupu registrovaného zákazníka na e-shopu/v obchodu Dráčik nebo na dobu 5 let od data registrace, pokud registrovaný zákazník neuskutečnil v době registrace žádný nákup, nejdéle však do doby odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů.

6.3.    Osobní údaje, které jsou zpracovávány o členech věrnostního programu – držitelích Pohádkové karty, jsou uchovávány na základě souhlasu a budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání souhlasu, který byl udělen na dobu platnosti věrnostní karty Dráčik – Pohádkové karty, nejdéle však do doby odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů.

6.4.    Osobní údaje využívané při použití Mobilní aplikace Dráčik se poskytují na dobu instalace Mobilní aplikace Dráčik na mobilním zařízení zákazníka.

6.5.    Osobní údaje však mohou být zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním Osobních údajů.

7.    KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.    Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám zejména:

7.1.1.  subjektům ze skupiny Dráčik (Slovenská republika: TINACO, spol. s r. o. IČ: 17 322 251; Dráčik – DUVI SK s. r. o. IČ: 46 502 734; Dráčik DIVI, s. r. o. IČ: 46 118 985, Dráčik – DUVI, s. r. o. IČ: 35 768 860; Ing. Dušan Víglaský – Dráčik IČ: 13982371; Česká republika: Dráčik – DUVI CZ s. r. o. IČ: 24211567; Dráčik s. r. o. IČ: 28368541);

7.1.2.  subjektům, které zpracovávají Osobní údaje pro Správce a kterými mohou být:

a.   subjekty zajišťující správu software, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek www.dracik.cz a www.dracik.sk

b.  subjekty zajišťující marketingové služby pro Správce,

c.   subjekty poskytující zasilatelské služby Správci,

d.  subjekty poskytujícím poradenství a odborné služby Správci,

se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

7.2.    Správce nemá v úmyslu předávat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

8.    PRÁVA Zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů

8.1.    Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 Nařízení má zákazník právo

8.1.1.  požádat Správce o přístup ke svým Osobním údajům zpracovávaným Správcem,

8.1.2.  požádat Správce o kopii těchto Osobních údajů,

8.1.3.  požádat Správce o opravu nepřesných Osobních údajů,

8.1.4.  na výmaz Osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud zákazník odvolá souhlas nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5.  požádat Správce o omezení zpracování svých Osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,

8.1.6.  na přenositelnost Osobních údajů v rozsahu dle čl. 20 Nařízení,

8.1.7.  vznést námitku proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše Osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2.    Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich Osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu Osobních údajů.

8.3.    Pokud se jedná o Osobní údaje zpracovávané s Vaším souhlasem, máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů daný Správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich Osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: gdpr@dracik.cz.

8.4.     Poskytnutí Vašich osobních údajů Správci je vždy dobrovolné a nemáte povinnost Osobní údaje poskytnout.Značka
Věková skupina
-
Cena od-do
-


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací