Pohádková karta

PRAVIDLA

VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU DRÁČIK - POHÁDKOVÁ KARTA

(DÁLE JEN "OBECNÁ PRAVIDLA")

 

Základní definice:

 

"Poskytovatel karty":

Dráčik - DUVI SK s.r.o., se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 502 734, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 79245 / B;

"Držitel karty":

fyzická osoba, na jejíž jméno byla vydána Dráčik - Pohádková karta a která je identifikovaná jménem, příjmením, doručovací/kontaktní adresou a emailem;

"E-mailová adresa":

emailová adresa pohadkovakarta@dracik.cz;

"Karta":

věrnostní karta Dráčik - Pohádková karta, která je vydávána Zákazníkům obchodů Dráčik po splnění podmínek uvedených v těchto Obecných pravidlech;

"Prodejna Dráčik":

všechny prodejny Dráčik uvedené na Webových stránkách v sekci "PRODEJNY DRÁČIK";

"Pohádkové ceny":

zvláštní ceny Zboží, které platí výhradně pro Držitele karty a nelze na ně uplatnit další slevy; tyto jsou označeny v Prodejnách Dráčik, na Webových stránkách a v katalozích pod označením "Pohádková cena";

"Zboží":

jsou jakékoliv výrobky prodávané v Prodejnách Dráčik nebo prostřednictvím Internetového obchodu na Webových stránkách;

"Webové stránky":

webové stránky dostupné pod adresou www.dracik.cz/www.dracik.sk;

"Zákazník":

fyzická osoba, která požádala o vydání Pohádkové karty a která je identifikovaná jménem, příjmením, doručovací/kontaktní adresou a emailem;

"Nařízení":

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

„Internetový obchod“:

internetový obchod Dráčik dostupný na Webových stránkách; www.dracik.cz je provozovaný společností Dráčik – DUVI CZ s. r. o., se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00  Praha 1, IČO: 24211567, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 189068; www.dracik.sk je provozovaný společností DRÁČIK – DIVI, s.r.o., se sídlem Gajova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 46 118 985, zapsaná u Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka číslo:  72790/B

„Mobilní aplikace“:

mobilní aplikace Dráčik poskytovaná společností Dráčik - DUVI SK s.r.o., určená pro mobilní zařízení Zákazníků, která umožňuje nákupy zboží na Webových stránkách

 

Tato Obecná pravidla upravují pravidla pro vydání a používání Karty. Vydáním Karty se mezi Držitelem karty a Poskytovatelem karty zakládá smluvní vztah podle těchto Obecných pravidel, který se řídí slovenským právem.

 

Účelem věrnostního programu Dráčik – Pohádková karta je vzájemně výhodný vztah, kdy Držitel karty získává výhody spojené s členstvím ve věrnostním programu a možnost získat informace o výhodách, akcích a nabídkách týkajících se Zboží a Poskytovatel karty získává možnost komunikace s Držitelem karty, zejména zasílání katalogu Dráčik poštou a případně jiných marketingových aktivit, informací a nabídek vůči Držiteli karty.

 

 

I. Výhody Držitele Karty:

 

 1. Držitel Karty může vybrané Zboží nakupovat za Pohádkové ceny, tj. ceny se slevou pro Držitele karet.

 

 1. Předložením Karty před zaplacením Zboží na pokladně v Prodejně Dráčik, uplatněním Karty při nákupu v Internetovém obchodu a uplatněním Karty při nákupu prostřednictvím Mobilní aplikace obdrží Držitel karty slevu z ceny nákupu. Sleva se může vztahovat i na akční a zlevněné Zboží, nevztahuje se na Zboží s Pohádkovou cenou a na Zboží označené cenovkou s textem: "Na tuto cenu se nevztahují další slevy".

 

 1. Pro ​​Držitele karet je připravováno množství různých aktivit a výhod, o kterých jsou Držitelé karty průběžně informováni.

 

II. Vydání a používání Karty:

 

 1. Zákazník může Kartu získat při zakoupení Zboží v minimální hodnotě 250,- Kč, a to v kterékoliv Prodejně Dráčik, v Internetovém obchodu nebo prostřednictvím Mobilní aplikace. V případě, že si Zákazník při nákupu uplatní slevu na jinou Pohádkovou kartu nebo speciální kartu vydanou operátorem provozujícím telekomunikační služby, nemůže při tomto nákupu žádat o vydání Karty.

 

 1. Podmínkou pro získání Karty je sdělení identifikačních údajů (jméno, příjmení, kontaktní/doručovací adresa a emailová adresa) a předchozí souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů. Zpracování osobních údajů zákazníků se řídí Zásadami ochrany soukromí zákazníků Dráčik.

 

 1. Přidělením zákaznického čísla a vydáním Pohádkové karty se Zákazník stává členem věrnostního programu Dráčik – Pohádková karta.

 

 1. Karta bude Zákazníkovi předána buď v Prodejně Dráčik (pokud požádal o předání Karty v Prodejně Dráčik), nebo mu bude doručena spolu se Zbožím (pokud o vydání Karty požádal při nákupu v Internetovém obchodu nebo nákupu prostřednictvím Mobilní aplikace a požádal o předání spolu s dodávkou Zboží). Výhody Karty může Zákazník využít ihned od následujícího nákupu Zboží.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že je povinen Poskytovateli karty poskytnout jen pravdivé, správné a aktuální osobní údaje, a zavazuje se, že v zájmu ochrany jím poskytovaných osobních údajů je bude vyplňovat samostatně, tak aby zabránil jiným osobám v přístupu ke svým osobním údajům. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby pro účely přidělení zákaznického čísla a vydání Karty a vedení v databázi věrnostního programu Dráčik – Pohádková karta byly použity jeho osobní údaje z provedených nákupů zboží (fakturační údaje).

 

 1. Držitel karty může Kartu využívat ve všech Prodejnách Dráčik, v Internetovém obchodu a při nákupu pomocí Mobilní aplikace.

 

 1. Získání Karty a její používání je bezplatné. Karta zůstává ve vlastnictví Poskytovatele karty a Držitel karty je jejím držitelem. Poskytovatel karty si vyhrazuje právo kdykoli změnit, zrušit nebo omezit výhody a slevy z Karty a tato Obecná Pravidla.

 

 1. Poskytovatel karty si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program Dráčik – Pohádková karta nebo platnost Karet a z nich vyplývajících výhod a slev nebo rozhodnout o převodu vlastnictví vydaných Karet na třetí osobu; v takovém případě Držitel karty souhlasí, že tato Obecná pravidla budou nadále platit mezi ním a novým vlastníkem Karet.

 

 1. Držitel karty bere na vědomí, že v objektivních případech (např. technická závada na technickém zařízení z důvodu výpadku dat, pro které nebude možné Držiteli karty poskytnout slevu resp. výhodu) nemá nárok na slevu resp. výhodu.

 

Na vydání Karty neexistuje pro Zákazníka žádný právní nárok a z tohoto důvodu nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou. To platí i pro potenciální nároky (újmu) vyplývající z nevydání Karty.

 

 1. Karta je nepřenosná. To znamená, že používat ji může pouze Držitel karty a členové jeho rodiny, resp. členové domácnosti. Držitel karty nesmí umožnit využívání čísla Karty při nákupu Zboží jiným než uvedeným osobám.

 

 1. Držitel karty, kterému byla věrnostní karta pro použití v Prodejnách Dráčik a v Internetovém obchodu v minulosti vydána jinou osobou, než je Poskytovatel karty, musí vyslovit souhlas se Zásadami soukromí zákazníků Dráčik, čímž dává souhlas s přeregistrováním svého zákaznického účtu do společnosti Poskytovatele karty a s dalším zpracováním svých Osobních údajů (včetně těch, které byly zpracovány před přeregistrací v souvislosti s dřívějším používáním takové věrnostní karty) Poskytovatelem karty, a vyslovuje souhlas s těmito Obecnými pravidly.  Na základě toho bude taková věrnostní karta, vydaná v minulosti jinou osobou, nadále považována za Kartu dle těchto Obecných pravidel.

 

 1. Porušování těchto Obecných pravidel Držitelem karty může vést k ukončení její platnosti.

 

III. Pravidla při nahlašování změn údajů Držitele karty a nahlášení ztráty Karty

 

 1. Změny údajů Držitele karty, které byly zadány při vydání Karty, může provést pouze Držitel karty.

 

 1. Držitel karty si je vědom toho, že v případě ztráty Karty zodpovídá za bezpečnost svých Osobních údajů a proto je povinen ztrátu Karty neprodleně oznámit v kterékoliv Prodejně Dráčik nebo na E-mailové adrese za účelem její deaktivace. Po oznámení ztráty Karty bude Karta znefunkčněna (deaktivována) a při jejím dalším předložení při nákupu nebude možné uplatnit na tuto Kartu slevu.

 

 1. V případě nahlášení ztráty Karty lze Držiteli karty vydat náhradní Kartu. Držitel Karty může požádat o vydání náhradní Karty v kterékoliv Prodejně Dráčik. Vydání náhradní Karty je zpoplatněno částkou, která představuje manipulační, výrobní a administrativní náklady.

 

IV. Společná a závěrečná ustanovení Obecných pravidel

 

 1. Poskytovatel karty si vyhrazuje právo kdykoliv měnit, doplňovat a rušit Obecná pravidla jednostranně, aniž by takovou změnu musel Držiteli karty přímo sdělovat doručením informace poštou nebo emailem. Změna Obecných pravidel je účinná dnem, ke kterému jsou nová/změněná Obecná pravidla zveřejněna na Webových stránkách, oznámena v Mobilní aplikaci a zveřejněna v Prodejnách Dráčik, pokud není přímo v novém znění Obecných pravidel stanoveno pozdější datum jejich účinnosti. Pokud Držitel karty s novým zněním Obecných pravidel nesouhlasí, má právo z toho důvodu ukončit smluvní vztah a požádat o ukončení platnosti Karty.

 

Obecná pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách.

 

 

OVĚŘENÍ SLEVY

Ověřit slevu Vaší Pohádkové karty si můžete  ZDE.Značka
Věková skupina
-
Cena od-do
-


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací